Z našich projektů ...
  Spolkový dům Obecnice
  ROP NUTS II Střední Čechy
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty
   Z našich projektů ...
  Modernizace dopravního
  terminálu AN Příbram
  ROP NUTS II Střední Čechy
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty
   Z našich projektů ...
  Výstavba autobusové zastávky
  v Budějovické ulici v Písku
  ROP NUTS II Jihozápad
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty
   Z našich projektů ...
  Modernizace Střední rybářské školy
  a  Vyšší odborné školy vodního
  hospodářství a ekologie Vodňany
  Finanční mechanismus Evropského
  hospodářského prostoru a Norska
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty
   Z našich projektů ...
  Rekonstrukce a revitalizace
  náměstí T.G.Masaryka v Příbrami -
  2. etapa
  ROP NUTS II Střední Čechy
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty
   Z našich projektů ...
  Rok na Zlatém Vrchu
  ROP NUTS II Jihozápad
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty
   Z našich projektů ...
  Rekonstrukce ploch Na Výstavišti
  v Písku, I. etapa - 2. část
  ROP NUTS II Jihozápad
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty
   Z našich projektů ...
  Zkvalitňování EVVO na ZŠ T.G.
  Masaryka Písek
  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty
   Z našich projektů ...
  Rozšíření kapacit mateřské
  školy Obecnice
  ROP NUTS II Střední Čechy
    16 let práce pro rozvoj regionů

     bezpečně řízené, administrované, vyplacené projekty

Kontaktní místo

(Pouze pro osobní kontakt)
F .A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
(Budova E.ON, u zimního stadionu)Reference

Název projektuVýstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici v Písku
Název příjemce
Město Písek
Operační program
ROP NUTS II Jihozápad
Zaměření projektu
Předmětem projektu bylo vybudování nové autobusové zastávky v Budějovické ulici v Písku. Projekt řešil přemístění stávající nevyhovující stávající autobusové zastávky v Budějovické ulici mimo souvislou zástavbu.
V rámci projektu byly provedeny stavební práce nezbytné pro vybudování zastávky s nástupní hranou a přístřešky s lavičkami a ostatním mobiliářem včetně vybudování přístupového chodníku z přilehlé ulice, navazujících přechodů a ozelenění přilehlých ploch.
Realizací projektu došlo ke zlepšení dostupnosti města Písek veřejnou dopravou v rámci příměstské a meziměstské dopravy. Přemístěním zastávky mimo souvislou zástavbu v Budějovické ulici došlo nejen k odstranění stávajících omezení využívání zastávky pro městskou i vnitrostátní autobusovou dopravu, ale zároveň i ke zvýšení bezpečnosti provozu a tedy i veřejné dopravy.
Termín realizace projektu
01.03.2009 - 30.09.2009
Celkové náklady projektu
2 154 000,00 Kč
Výše dotace
1 992 450,00 Kč

Název projektuSpolkový dům Obecnice
Název příjemce
Obec Obecnice
Operační program
ROP NUTS II Střední Čechy
Zaměření projektu
Podstatou projektu bylo vybudování Spolkového domu v budově dosud nevyužívaného objektu tzv. „kozlovny“, které nyní funguje jako zázemí pro spolkovou činnost a setkávání pro širokou škálu uživatelů z řad místních obyvatel a spolků.
Kromě rekonstrukce a přístavby objektu bylo v rámci projektu řešeno vybavení interiérů, zřízení čítárny, vybavení PC pracovištěm, venkovní úpravy areálu, vybudovaní dětského hřiště pro nejmenší děti a odpočinkový prostor.
Vznikem spolkového domu došlo současně ke zvýšení dostupnosti a kvality veřejných služeb v obci, například provozu místní knihovny, nově vybudované zázemí umožňuje rozvoj volnočasových aktivit pro různé věkové kategorie, obzvláště pak děti a mládež, a seniory.
Termín realizace projektu
1.10.2010 - 16.2.2013
Celkové náklady projektu
7 909 739,48 Kč
Výše dotace
6 323 834,46 Kč

Název projektu
LAG Chance in Nature - CESTY EVROPY - marketing CR
Název příjemce

Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP"
Operační program
ROP NUTS II Jihozápad
Zaměření projektu
Projekt byl zaměřen na podporu marketingu cestovního ruchu v regionu působnosti realizátora (Prachaticko, část Strakonicka a Vimperska) a zkvalitnění a rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu pro návštěvníky regionu.
V rámci projektu byly vytvořeny 4 tématické balíčky služeb pro celoroční aktivity v regionu vč. propagačních materiálů (vícejazyčné publikace, letáky, pexesa, mapy atd.), webový portál a videoprezentace regionu. Byl vytvořen marketingový název regionu „Krajem pod Šumavou“. V rámci projektu byly dále realizovány propagační akce na podporu nabídky služeb cestovního ruchu v regionu (promoakce, presstripy, účast na veletrzích atd.)
Termín realizace projektu
01.07.2008 - 31.03.2010
Celkové náklady projektu
4 570 195,00 Kč
Výše dotace
3 798 182,00 Kč

Název projektuZlepšení tepelně technických vlastností budovy a rekonstrukce otopné soustavy Základní školy Šumavské Hoštice
Název příjemce
Obec Šumavské Hoštice
Operační program
OP Životní prostředí
Zaměření projektu
Obsahem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností obvodové konstrukce budovy a rekonstrukce otopné soustavy v budově ZŠ Šumavské Hoštice za účelem dosažení úspor energie při provozu objektu.
V rámci projektu byla provedena tato hlavní technická opatření:
1. zateplení obvodového pláště budovy – opatření obvodových stěn vnějším kontaktním zateplovacím systémem;
2. výměna otvorových výplní – nahrazení původních dřevěných zdvojených oken za nová plastová okna;
3.zateplení střešních konstrukcí – zateplení části stropů nad posledním podlažím (foukanou izolací do podstřešních prostor);
4. rekonstrukce otopné soustavy – výměna rozvodů ústředního topení včetně instalace nesoudobé regulace vytápění.
Realizace projektu umožnila prokazatelné snížení energetické náročnosti budovy a zároveň snížení emisí CO2 a dalších znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší při vytápění objektu. .
Termín realizace projektu
27.06.2008 - 12.11.2008
Celkové náklady projektu
7 623 124,00 Kč
Výše dotace
5 402 269,00 Kč

Název projektuZkvalitňování marketingu, výuky cizích jazyků a spolupráce se zaměstnavateli
pro zvýšení kvality vzdělávání na Střední rybářské škole Vodňany
Název příjemce
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a
ekologie, Vodňany, Zátiší 480
Operační program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zaměření projektu
Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání na Střední rybářské škole
Vodňany.
Hlavní aktivity/výstupy projektu:
- Zavádění a využívání moderních metod ve výuce cizích jazyků - vybavení
jazykové učebny a zavedení výukového e-learningového online systému
výuky
- Vytváření a využívání inovativních studijních pomůcek ve výuce cizích
jazyků - inovace studijních pomůcek pro výuku cizích jazyků zaměřených
na slovní zásobu v oblasti rybářství, vodního hospodářství a ekologie
- Zavádění nových forem spolupráce mezi školou a zaměstnavateli -
exkurze žáků - CHKO Třeboňsko, NP Šumava, rybářské podniky Jižní
Morava, CHKO Pálava, rybářské podniky a rybochovné podniky Slovenska,
Francie.
- Realizace odborné konference s rybářskou a environmentální tématikou
- Zkvalitnění informačních, poradenských a marketingových činností školy -
poskytování informačních a poradenských služeb informačního centra ve
škole, modernizace webové prezentace školy, vytvoření multimediálních
výukových pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ, vydávání
školního časopisu, realizace rybářské olympiády pro žáky ZŠ.
Termín realizace projektu
2.2.2009 - 31.1.2012
Celkové náklady projektu
5 309 892,00 Kč
Výše dotace
5 309 892,00 Kč

Název projektuZkvalitňování EVVO na ZŠ T.G. Masaryka Písek
Název příjemce
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24
Operační program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zaměření projektu
Projekt byl zaměřen na zavádění moderních praktických metod výuky a forem práce v rámci environmentálního vzdělávání s důrazem na mezipředmětové vazby.
Zásadním inovativním prvkem projektu je zaměření projektových aktivit na praktické a zážitkové působení na žáky - zajímavé metody a formy zapojení žáků do projektu rozvíjí vztah žáků k životnímu prostředí a zároveň přispívají k osvojení znalostí, dovedností, postojů a dlouhodobých návyků k udržitelnému způsobu života.
Hlavní aktivity/výstupy projektu:
- vybudování a využívání školní zahrady EVVO (1.etapa)
- realizace jednodenních výukových pobytů žáků se zaměřením na EVVO v rámci školních projektů
- pořízení a využívání odborné literatury a moderních učebních pomůcek pro žáky
- vzdělávání učitelů v oblasti moderních metod pedagogické práce
- modernizace dvou multimediálních učeben pro výuku
- pořízení a využívání interaktivní tabule včetně příslušenství a výukových programů
Aktivity realizované v rámci projektu zkvalitnily vzdělávání žáků školy v oblasti udržitelného rozvoje a rozvíjení klíčových kompetencí žáků v oblasti EVVO.
Termín realizace projektu
29.12.2009 – 29.6.2012
Celkové náklady projektu
5 832 648,40 Kč
Výše dotace
5 832 648,40 Kč

Název projektuRekonstrukce ploch Na Výstavišti v Písku, I. etapa - 2. část
Název příjemce
Město Písek
Operační program
ROP NUTS II Jihozápad
Zaměření projektu
Obsahem projektu byla regenerace části areálu Výstaviště v Písku. Jedná se o klidovou zónu uvnitř města, kde se nacházejí důležité objekty občanské vybavenosti a služeb využívaných obyvateli města i spádové oblasti města.
Realizací projektu byl výrazně zlepšen stav veřejných prostranství zahrnující obnovu, resp. rozšíření ploch veřejné zeleně, rekonstrukce příjezdových komunikací a účelové komunikace, vybudování chodníků, parkovacích ploch, osvětlení, venkovního mobiliáře a dalšího příslušenství nacházející se v daném prostoru.
Revitalizací plochy Výstaviště došlo k odstranění hlavních funkčních a estetických závad tohoto prostoru, které dlouhodobě zvyšují atraktivitu prostoru pro jeho využívání obyvateli města a spádové oblasti města, resp. návštěvníky a turisty.
Termín realizace projektu
01.08.2008 - 31.12.2008
Celkové náklady projektu
28 383 287,00 Kč
Výše dotace
26 254 539,99 Kč

Název projektuŠance pro venkovské školy - znalosti, schopnosti, dovednosti
Název příjemce
Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP"
Operační program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zaměření projektu
Cílem projektu bylo formou partnerství tří základních škol a neziskové
organizace vytvořit takové podmínky, aby mohly být uplatněny moderní
formy výuky především v oblasti environmentální problematiky, udržitelného
rozvoje a rozvoje využití interaktivních informačních technologií.
V projektu byly uskutečněny vzdělávací aktivity a zavedeny moderní formy výuky v řešených tematických oblastech na třech partnerských venkovských základních školách v regionu působnosti realizátora (ZŠ Vacov, ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Malenice).
Hlavní vzdělávací aktivity/výstupy:
- zpracování a využívání tématických projektových sešitů (pracovní listy)
- práce na žákovských EVVO aktivitách (řešení lokálních problémů v místě)
- projektové exkurze
- terénní vycházky, činnosti v přírodě
- řešení školních projektů
- práce žáků s interaktivním webem su-ma-va.cz
- semináře pro učitele
- zpracování a vydávání společného zpravodaje
- zpracování a vydání metodického materiálu pro environmentální vzdělávání
- využívání multimediálního informačního koutku na školách aj.
Termín realizace projektu
1. 4. 2009 – 31. 3. 2012
Celkové náklady projektu
5 902 675,00 Kč
Výše dotace
5 902 675,00 Kč

Název projektuRok na Zlatém Vrchu
Název příjemce
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch
Operační program
ROP NUTS II Jihozápad
Zaměření projektu
Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Zlatý Vrch, nacházející se na Písecku v Jihočeském kraji.
Realizací projektu došlo ke zkvalitnění systému marketingu a propagace mikroregionu Zlatý vrch (mj. účast na výstavách, promo akce a jejich propagace v médiích, marketingové materiály aj.).
V  projektu byly vytvořeny marketingové materiály o regionu (např. publikace, skládačky, kulturní kalendáře, webová prezentace, stojany na propagační materiály, prezentační panely-plakáty, turistická mapa, DVD aj.)
Realizací projektu došlo k rozvoji partnerství v oblasti cestovního ruchu (organizace působící v oboru, municipality, NNO, podnikateli) a dalšími aktéry v oblasti cestovního ruchu v regionu.
Termín realizace projektu
01.07.2008 - 12.10.2009
Celkové náklady projektu
3 846 134,00 Kč
Výše dotace
3 557 673,70 Kč

Název projektuRekonstrukce a revitalizace náměstí T.G.Masaryka v Příbrami - 2. etapa
Název příjemce
Město Příbram
Operační program
ROP NUTS II Střední Čechy
Zaměření projektu
Projekt byl koncipován jako druhá a nejvýznamnější fáze komplexní obnovy náměstí T.G. Masaryka v Příbrami.
Realizace projektu výrazně přispěla k navrácení tradičních přirozených funkcí náměstí T.G.Masaryka jako nejdůležitějšího veřejného prostranství ve městě, které byly nevhodnou asanací centra v 50. letech minulého století a nepřiměřeným trasováním komunikací procházejících náměstím potlačeny.
V rámci projektu byly provedeny především úpravy povrchu chodníků přiléhajícím k procházejícím komunikacím, převážná část dlážděných ploch náměstí, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, městský mobiliář vč. rekonstrukce doplňkové technické infrastruktury.
Revitalizace náměstí T.G. Masaryka jako součást komplexní rehabilitace historického jádra Příbrami výrazně přispěla k navrácení náměstí do pozice přirozeného centra města s čilým kulturním, obchodním i společenským životem.
Projekt byl realizován v návaznosti na další související investiční aktivity v řešeném prostoru (mj. rekonstrukce místních komunikaci vyšší třídy I/66 a II/118 procházejících náměstím, rekonstrukce stávajících základních inženýrských sítí v řešeném prostoru).
Termín realizace projektu
28.07.2011 - 31.08.2012
Celkové náklady projektu
25 497 840,48 Kč
Výše dotace
20 398 272,38 Kč

Název projektuModernizace Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie Vodňany
Název příjemce
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480
Operační program
Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska
Zaměření projektu
Obsahem projektu byla modernizace vzdělávacích kapacit školy v oblasti infrastrukturní a materiálně - technické vybavenosti.
Realizace projektu a následné využití výstupů projektu významně přispěla ke zkvalitnění výuky na škole a rozvoji jejich nadstavbových aktivit, které škola poskytuje.
Projekt byl rozdělen do tří klíčových tématických okruhů:
1. Modernizace rybničního hospodářství školy Školního pokusnictví
2. Modernizace učeben, interiérů a zázemí školy
3. Zlepšení podmínek výuky tělesné výchovy
V rámci těchto okruhů byly realizovány tyto aktivity/výstupy:
- stavební úpravy a vylepšení stávajících rybníčků v areálu Školního pokusnictví (1. fáze)
- výstavba a vybavení Střediska praktické výuky v areálu Školního pokusnictví
- pořízení vybavení kmenových a multimediálních učeben školy audiovizuálními technologiemi
- pořízení vybavení specializovaných učeben školy pro výuku chemie a biologie
- vnitřní stavební úpravy a nové vybavení specializované učebny hydrolaboratoře
- pořízení vybavení pro praktickou výuku
- vnitřní stavební úpravy a dovybavení stávající multimediální učebny
- vnitřní stavební úpravy a dovybavení interiérových prostor přízemí školy
- vybudování víceúčelového hřiště
Termín realizace projektu
1.10.2008 - 30.6.2010
Celkové náklady projektu
500 675 €
Výše dotace
425 393 €

Název projektuDalší vzdělávání pedagogických pracovníků - Environmentální výchova v praxi
Název příjemce
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha
Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
Operační program
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zaměření projektu
V rámci projektu bylo vytvořeno a akreditováno 9 nových vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), zaměřené na environmentální výchovu a vzdělávání pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Tyto programy byly následně ověřeny formou proškolení učitelů ZŠ v Jihočeském kraji v nově vytvořených vzdělávacích programech.
Tyto vzdělávací programy jsou založeny na unikátním propojení teoretické části výuky a praktických ukázek výuky přímo v přírodě v areálu Školního polesí Hůrky.
Vytvořené vzdělávací programy DVPP:
I. pro 1. stupeň ZŠ
Jak žije strom
Voda v krajině
Rostliny v lese
Mraveniště - dům o mnoha poschodích
Potřebuje les lesníka?
II. pro 2. stupeň ZŠ
Lesní pedagogika
Lesní ekosystém
Myslivost jako součást ochrany přírody
Živočichové v lese
Termín realizace projektu
1.12.2009 – 29.6.2012
Celkové náklady projektu
1 766 442,00 Kč
Výše dotace
1 766 442,00 Kč

Název projektuModernizace dopravního terminálu AN Příbram
Název příjemce
Město Příbram
Operační program
ROP NUTS II Střední Čechy
Zaměření projektu
Projekt řešil komplexní rekonstrukci areálu autobusového nádraží v Příbrami a jeho přeměnu na moderní dopravní terminál, který na bázi bezbarierovosti spojuje základní prvky veřejné dopravy ve městě a regionu - autobusovou přepravu a MHD, v dostupné vzdálenosti desítek metrů pak také vlakovou dopravu.
Významným prvkem dopravního terminálu je také moderní informační systém. Bezpečnost této lokality s vysokou mírou pohybu osob a dopravních prostředků zvýšil kamerový systém napojený na městskou policii, a základní dopravní opatření (usměrnění dopravy v přepravní části areálu), řešené v rámci projektu.
Prostřednictvím projektu došlo ke zvýšení kvality veřejné dopravy a doprovodných služeb a zlepšení dopravní obslužnosti města Příbram a regionu Příbramska s vysokou vyjížďkou / dojížďkou na bázi integrovaného systému dopravy.
Termín realizace projektu
01.09.2008 - 30.04.2010
Celkové náklady projektu
63 168 751,00 Kč
Výše dotace
58 431 751,00 Kč

Název projektuVýstavba autobusové zastávky v Budějovické ulici v Písku
Název příjemce
Město Písek
Operační program
ROP NUTS II Jihozápad
Zaměření projektu
Předmětem projektu bylo vybudování nové autobusové zastávky v Budějovické ulici v Písku. Projekt řešil přemístění stávající nevyhovující stávající autobusové zastávky v Budějovické ulici mimo souvislou zástavbu.
V rámci projektu byly provedeny stavební práce nezbytné pro vybudování zastávky s nástupní hranou a přístřešky s lavičkami a ostatním mobiliářem včetně vybudování přístupového chodníku z přilehlé ulice, navazujících přechodů a ozelenění přilehlých ploch.
Realizací projektu došlo ke zlepšení dostupnosti města Písek veřejnou dopravou v rámci příměstské a meziměstské dopravy. Přemístěním zastávky mimo souvislou zástavbu v Budějovické ulici došlo nejen k odstranění stávajících omezení využívání zastávky pro městskou i vnitrostátní autobusovou dopravu, ale zároveň i ke zvýšení bezpečnosti provozu a tedy i veřejné dopravy.
Termín realizace projektu
01.03.2009 - 30.09.2009
Celkové náklady projektu
2 154 000,00 Kč
Výše dotace
1 992 450,00 Kč